• AKTUALITY
  • TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE
  • AKO SI VYBAVIŤ
  • KONTAKT

Povinné zverejňovanie

Kontakt:

Napíšte nám:

Newsletter

Prechádzky

sa nachádza v bezprostrednej blízkosti našej obce. Rozprestiera na Podunajskej nížine v geomorfologickom celku Podunajská rovina, vedľa slovenského a slovensko - maďarského úseku Dunaja od Bratislavy až po Veľkolélsky ostrov v okrese Komárno. Pozostáva z piatich samostatných častí. Toto jedinečné územie sa celé nachádza na arecentnomagradačnom vale Dunaja. V závislosti od hydrologických podmienok pozdĺž Dunaja sa tu na pomerne malom území vyskytujú spoločenstvá lesné, vodné, mokraďné a lúčne. 

Vo vzácnych a ohrozených spoločenstvách vodných rastlín otvorených plôch ramennej sústavy sú zastúpené chránené druhy lekno biele, leknica žltá, vzácna salvínia plávajúca, kotvica plávajúca, leknovecštítnatý a i. V lúčnych spoločenstvách a v bývalých mŕtvych ramenách, rastú viaceré ohrozené druhy čeľade vstavačovitých - vstavačploštičný, vstavač vojenský, vstavač obyčajný, kruštík širokolistý, vemenník dvojlistý a iné. Lesné spoločenstvá ovplyvňuje predovšetkým vyššia až vysoká hladina podzemnej vody a občasné záplavy. V závislosti od výšky hladiny podzemnej vody sa tu vyvinuli spoločenstvá vŕbových jelšín, dubových jasenín a brestových jasenín s topoľom, brestových jasenín s hrabom a drieňových dúbrav.Celé územie chránenej krajinnej oblasti je zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu (Ramsarská konvencia).

Chránené vtáčie územie Dunajské Luhy 

nájdete na severovýchodnom okraji lesných porastov popri pravom okraji poľnej cesty až po jeho križovatku s novou dunajskou hrádzou v katastrálnom území našej obce. Tu pokračuje po ľavej strane poľnej cesty, ktorá sa ťahá po pravom brehu priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo. Západný okraj porastov lokalizovaných okolo kalinkovských studní je prepojený so severovýchodným cípom lesných porastov terénnou depresiou, ktorá sa v súčasnosti nachádza na poľnohospodárskej pôde.
Je charakteristické výskytom bociana čierneho, brehule hnedej, bučiačika močiarneho, čajky čiernohlavej, haje tmavej, hlaholky severskej, hrdzavkypotápavej, chochlačky sivej, chochlačky vrkočatej, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, ľabtušky poľnej, orliaka morského, potápača bieleho, rybára riečneho, rybárika riečneho a volavky striebristej.