• AKTUALITY
  • TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE
  • AKO SI VYBAVIŤ
  • KONTAKT

Povinné zverejňovanie

Kontakt:

Napíšte nám:

Newsletter

Materská škola - Informácie

Materská škola Kalinkovo 194, 90043

 

 

 

Zriaďovateľ:              Obec Kalinkovo

                        

Riaditeľka MŠ:            Ľubica Radičová


Učiteľky MŠ:               Bc. Monika Tóthová

                                  Janette Kállayová

                                  Jolana Illés

                                  Zlatica Vitteková

                   

Školníčka:                  Mária Véghová 

 

Vedúca šk. jedálne:   Eva Orbánová 


Kontakt:                    02/45989110

                                 mskalinkovo@azet.sk

Facebook:                 https://www.facebook.com/ZdruzenieRodicovAPriatelovZsAMsKalinkovo/

Pri skvalitňovaní prostredia materskej školy nám pomáha Obec Kalinkovo, Rodičovské združenie, finančné prostriedky 2% z daní, sponzorské príspevky od rodičov a iných subjektov a v neposlednom rade nezištná pomoc mnohých rodičov a priateľov školy,   pri rôznych prácach a opravách, bez nároku na odmenu.

                                                                                                   

Materská škola v Kalinkove je trojtriedna a poskytuje celodennú aj poldennú výchovnú starostlivosť od 6,30 – 16,30 hod.


Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch                        do šiestich rokov veku.


Deti sú zaradené do tried podľa veku:   1.trieda   ( 3 – 4 ročné deti)

                                                               2. trieda  ( 4 – 5 ročné deti)

                                                               3. trieda  ( 5 – 6 ročné deti)


Každý rodič je povinný oboznámiť sa a dodržiavať školský poriadok, ktorý je k nahliadnutiu na nástenke v šatni vedľa jedálne.


Výchova a vzdelávanie prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, ktorý je východiskom pre školský vzdelávací program – Klbko tvorivosti.


Počas celého školského roka plánujeme rôzne aktivity a akcie. Na ich príprave sa podieľa celý  kolektív materskej školy. Snažíme sa v deťoch vyvolať radosť z tvorivej aktivity, upevňovať vzájomnú interakciu rodič – dieťa – učiteľ. Kladieme dôraz na aktivitu dieťaťa, podporujeme prirodzenú detskú zvedavosť a tvorivosť. Chceme dokázať okoliu, že práca v materskej škole  má pozitívny vplyv na vývoj zdravej detskej populácie.

 

Dokumenty na stiahnutie

Hlavné úlohy na šk. rok 2014-2015

Krúžková činnosť v MŠ 2014-2015

Plán akcií a aktivít v šk. roku 2014-2015